+48 663 940 130 info@smartevent.pl
Zaznacz stronę

Regulamin Serwisu SmartEvent.pl

 

I. Definicje

Usługodawca – Jakub Lech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SmartByte.pl Jakub Lech, ul. Nizinna 11E/6, 61-424 Poznań, NIP: 782-22-52-079, REGON: 302692317, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Administrator – Usługodawca lub osoby upoważnione do administrowania Serwisem i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.

Administrator danych – podmiot o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Serwisie.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Organizator Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał w Serwisie rejestracji w charakterze Organizatora Wydarzenia, zawierając z Usługodawcą Umowę, w celu dodania do Serwisu informacji o Wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez niego.

Uczestnik Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.

Uczestnik Zgłoszony – Uczestnik Wydarzenia, który został zgłoszony przez Użytkownika na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu w trybie rejestracji grupowej.

Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Organizatora Wydarzenia, o którym informacja została opublikowana w Serwisie.

Wydarzenie Nieodpłatne – Wydarzenie, w którym udział Uczestnika Wydarzenia nie jest warunkowany uiszczeniem przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Organizatora Wydarzenia. W Cenniku Wydarzenie Nieodpłatne przyjmuje nazwę „Wydarzenie bezpłatne”.

Wydarzenie Nieodpłatne PLUS – Wydarzenie, w którym udział Uczestnika Wydarzenia nie jest warunkowany uiszczeniem przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Organizatora Wydarzenia. W Cenniku Wydarzenie Nieodpłatne PLUS przyjmuje nazwę „Wydarzenie bezpłatne plus”.

Wydarzenie Odpłatne – Wydarzenie, w którym udział Uczestnika Wydarzenia jest warunkowany uiszczeniem przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Organizatora Wydarzenia, w szczególności świadczenia pieniężnego. W Cenniku Wydarzenie Odpłatne przyjmuje nazwę „Wydarzenie płatne”.

Strona Wydarzenia – indywidualna strona w Serwisie, stworzona dla każdego z Wydarzeń, w formacie https://indywidualnanazwawydarzenia.smartevent.pl/. Na Stronie Wydarzenia Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji na Wydarzenie.

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Organizatora Wydarzenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu w Serwisie informacji o danym Wydarzeniu, organizowanym przez Organizatora Wydarzenia i udostępnieniu Organizatorowi Wydarzenia aplikacji umożliwiającej obsługę przez Organizatora Wydarzeń rejestracji Uczestników Wydarzeń w zakresie zapisu Uczestników Wydarzeń na udział w danym Wydarzeniu, uiszczenia opłat za Wydarzenie, kontaktowania się z Uczestnikami Wydarzeń, na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto – miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Organizatorowi Wydarzeń po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Organizator Wydarzeń może korzystać z usług świadczonych w Serwisie.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://smartevent.pl/polityka_prywatnosci, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

Cennik – dokument znajdujący się pod adresem https://smartevent.pl/cennik, określający zasady płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu na rzecz Organizatorów Wydarzeń na podstawie Umowy. W Cenniku rodzaje Wydarzeń przyjmują następujące nazwy: Wydarzenie Nieodpłatne przyjmuje nazwę „Wydarzenie bezpłatne”, Wydarzenie Nieodpłatne PLUS przyjmuje nazwę „Wydarzenie bezpłatne plus”, Wydarzenie Odpłatne przyjmuje nazwę „Wydarzenie płatne”.

Serwis – serwis internetowy SmartEvent.pl znajdujący się pod adresem https://smartevent.pl.

Login – unikalny identyfikator Organizatora Wydarzeń, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Serwisu. Funkcję Loginu pełni adres e-mail Użytkownika, użyty podczas rejestracji w Serwisie.

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Usługodawcy na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.). Zasady udzielania licencji określone są w Regulaminie.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis umożliwia Organizatorom Wydarzeń, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę, oferowanie Użytkownikom możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem Serwisu na Wydarzenie organizowane przez Organizatora Wydarzenia. Serwis umożliwia również Organizatorom Wydarzeń definiowanie grup Uczestników Wydarzeń, w zależności od kryteriów przyjętych przez Organizatora Wydarzenia, tworzenie indywidualnych formularzy rejestracji Uczestników Wydarzenia, według preferencji Organizatora Wydarzenia, komunikację z Uczestnikami Wydarzenia oraz zapraszanie osób trzecich do udziału w Wydarzeniu, a także zarządzanie listą Uczestników Wydarzenia oraz obsługę płatności otrzymanych od Uczestników Wydarzenia.
 2. Serwis umożliwia również Użytkownikom zgłoszenie chęci uczestnictwa w danym Wydarzeniu, poprzez uzyskanie statusu Uczestnika Wydarzenia i zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Uczestników Wydarzeń. Uzyskanie statusu Uczestnika Wydarzenia następuje po kliknięciu przycisku „Rejestruj” na stronie danego Wydarzenia oraz sfinalizowanie rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędną jest również włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce Użytkownika oraz włączenie obsługi cookies.
 5. Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu to 1024×768 pikseli, optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280 x 800 pikseli.
 6. Do kontaktu z Usługodawcą oraz otrzymywania komunikatów systemowych z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Rejestrowanie się w Serwisie oraz korzystanie z niego przez Użytkowników, nie będących Organizatorami Wydarzeń Odpłatnych lub Wydarzeń Nieodpłatnych PLUS jest bezpłatne.
 3. Rejestrowanie się w Serwisie w charakterze Organizatora Wydarzeń lub rejestrowanie się na Wydarzenie w charakterze Uczestnika Wydarzeń oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Zasady rejestracji Organizatorów Wydarzeń zostały określone w pkt. V Regulaminu, zaś zasady rejestracji Uczestników Wydarzeń – w pkt. IV.
 5. Z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora Wydarzeń Odpłatnych oraz Organizatora Wydarzeń Nieodpłatnych PLUS pobierane są opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta.
 8. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, oraz korzystania z Kont innych Użytkowników.
 9. Działania, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Administrator ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika, dopuszczającego się przedmiotowych działań.
 10. Użytkownikowi nie wolno gromadzić zawartych w Serwisie informacji o innych Użytkownikach, w celu przetwarzania ich danych osobowych bez pisemnej zgody Użytkownika, którego dotyczą przedmiotowe informacje, za wyjątkiem sytuacji, w której gromadzenie informacji jest zgodne z przepisami prawa i Regulaminem.
 11. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.
 12. Zakazuje się rozpowszechniania w serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną itp., lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Zakazuje się również rozpowszechniania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), a także informacji kwalifikowanych jako spam.
 13. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności promocji lub reklamy innych stron internetowych, reklamy podmiotów świadczących usługi lub oferujących sprzedaż towarów przez Użytkowników, którzy nie są Organizatorami Wydarzeń. Organizatorzy Wydarzeń są uprawnieni do prowadzenia działalności marketingowej dotyczącej jedynie Wydarzenia, organizowanego przez Organizatora Wydarzeń, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie.
 14. W Serwisie zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności odbiorców wiadomości e-mail wysyłanych przez Organizatora Wydarzeń za pośrednictwem Serwisu.
 15. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części bazy danych Serwisu. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości bazy danych Serwisu. Za pobranie istotnej części bazy danych Serwisu nie uważa się w szczególności pobrania przez Organizatora Wydarzenia listy Uczestników Wydarzenia, organizowanego przez danego Organizatora Wydarzenia.
 16. Administrator ma prawo do wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w Serwisie oraz powiadomień o nowych komunikatach i zdarzeniach w Serwisie.
 17. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych z Serwisu w każdym czasie. Zasady usuwania danych dotyczących Uczestników Wydarzeń określone są w pkt. IV Regulaminu, zaś zasady usuwania danych dotyczących Organizatorów Wydarzeń – w pkt. V Regulaminu.

IV. Uczestnik Wydarzeń – Funkcjonalności Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalającej na możliwości zgłoszenia Organizatorowi Wydarzenia chęci wzięciu udziału w Wydarzeniu, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie – zarejestrowania się na Wydarzenie.
 2. W celu zarejestrowania się na Wydarzenie nie jest wymagane założenie Konta w Serwisie. Użytkownik powinien dokonać rejestracji uczestnictwa w danym Wydarzeniu, korzystając z formularza rejestracji znajdującej się na Stronie Wydarzenia. Rejestracja na Stronie Wydarzenia wymaga podania następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wypełnienia dodatkowych pól, które są wymagane w formularzu zdefiniowanym przez Organizatora. W przypadku korzystania z trybu rejestracji grupowej, dostępnej dla Wydarzeń Odpłatnych i Wydarzeń Nieodpłatnych PLUS, Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za podanie prawdziwych imion i nazwisk Uczestników Zgłoszonych. Podając adresy e-mail tych osób, Użytkownik zleca Usługodawcy wysyłanie do tych osób komunikatów systemowych dotyczących Wydarzenia, na które zostały zarejestrowane.
 3. Dokonując rejestracji na Stronie Wydarzenia Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności,

b) dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,

c) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych komunikatach w Serwisie (zaakceptowaniu rejestracji Użytkownika, zaksięgowaniu płatności Użytkownika itp.), powiadomień o nowych treściach opublikowanych w serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z Serwisu.

 1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i partnerów Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.
 2. Dokonując rejestracji na Wydarzenia, Użytkownik na Stronie Wydarzenia powinien również wybrać grupę rejestracji, o ile została ona zdefiniowana przez Organizatora Wydarzenia (np. rejestracja dla studentów, wczesna rejestracja, last minute itp.) oraz sposób płatności, o ile Użytkownik dokonuje rejestracji na Wydarzenie Odpłatne. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Rejestruj”, znajdujący się na stronie każdego z wydarzeń. W chwili kliknięcia przycisku „Rejestruj”, miejsce (lub wybrana przez niego liczba miejsc w przypadku rezerwacji grupowej, o ile taka liczba miejsc jest dostępna) na dane Wydarzenie zostaje zarezerwowane dla danego Użytkownika na okres 15 minut. W okresie 15 minut od chwili kliknięcia przycisku „Rejestruj”, Użytkownik winien sfinalizować rejestrację na Wydarzenie w następujący sposób, zależny od wybranego sposobu płatności za udział w Wydarzeniu:

a) udział w Wydarzeniach Nieodpłatnych – w ciągu 15 minut Użytkownik winien wypełnić formularz rejestracji, zdefiniowany przez Organizatora Wydarzenia oraz kliknąć przycisk „Zapisz”. Ostateczne potwierdzenie zarezerwowania możliwości uczestnictwa Użytkownika w Wydarzeniu może następować poprzez automatyczną akceptację zgłoszenia Użytkownika, wówczas Użytkownik zyskuje status Uczestnika Wydarzenia po kliknięciu przycisku „Zapisz” w formularzu finalizacji rejestracji na Wydarzenie lub poprzez potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora Wydarzenia. W wypadku, gdy Organizator Wydarzenia zastrzegł w opisie Wydarzenia, że potwierdzenie zgłoszenia Użytkownika wymaga potwierdzenia przez Organizatora Wydarzenia, Użytkownik zyskuje status Uczestnika Wydarzenia z chwilą dokonania potwierdzenia przez Organizatora Wydarzenia.

b) udział w Wydarzeniach Odpłatnych – opłacanych przelewem tradycyjnym lub gotówką – w ciągu 15 minut Użytkownik winien wypełnić formularz rejestracji, zdefiniowany przez Organizatora Wydarzenia oraz kliknąć przycisk „Zapisz”. Ostateczne potwierdzenie zarezerwowania możliwości uczestnictwa Użytkownika w Wydarzeniu następuje po dokonaniu przez Użytkownika płatności na rzecz Organizatora Wydarzenia w terminie określonym w opisie Wydarzenia. Terminy płatności mogą różnić się, w zależności od wybranej przez Użytkownika grupy Uczestników Wydarzeń, w której Użytkownik dokonuje rejestracji. Po zaksięgowaniu płatności Organizator Wydarzenia dokonuje potwierdzenia rejestracji Użytkownika na dane Wydarzenie. Użytkownik zyskuje status Uczestnika Wydarzenia z chwilą dokonania potwierdzenia przez Organizatora Wydarzenia.

c) udział w Wydarzeniach Odpłatnych – opłacanych on-line – w ciągu 15 minut Użytkownik winien wypełnić formularz rejestracji, zdefiniowany przez Organizatora Wydarzenia, kliknąć przycisk „Zapisz” oraz dokonać płatności po przekierowaniu Użytkownika do strony operatora systemu płatności on-line. Ostateczne potwierdzenie zarezerwowania możliwości uczestnictwa Użytkownika w Wydarzeniu następuje po dokonaniu przez Użytkownika płatności na rzecz Organizatora Wydarzenia w przeciągu 15 minut. Po zaksięgowaniu płatności następuje automatyczna rejestracja Użytkownika na dane Wydarzenie. Użytkownik zyskuje status Uczestnika Wydarzenia z chwilą automatycznego potwierdzenia dokonania płatności. Płatności on-line dokonywane są na zasadach określonych przez operatora płatności on-line.

 1. W wypadku, gdy Użytkownik nie sfinalizuje rejestracji na Wydarzenie na zasadach opisanych w pkt. IV ust. 5, lub w wypadku niedokonania płatności przez Użytkownika w terminie wskazanym przez Organizatora Wydarzenia, informacje dotyczące rejestracji Użytkownika na dane Wydarzenie, wprowadzone na Stronie Wydarzenia są automatycznie usuwane z bazy danych Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo usunięcia dotyczących go danych z Serwisu poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych Administratorowi na adres info@smartevent.pl oraz Organizatorowi Wydarzeń, na adres podany przez Organizatora Wydarzeń.
 3. Usługodawca ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatorów Wydarzeń, w szczególności za okoliczności związane ze świadczeniem usług w związku z organizacją Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia, fakt odbycia się Wydarzenia, jakość usług świadczonych przez Organizatorów Wydarzenia, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Uczestnikiem Wydarzenia, oraz za fakt realizacji przez Organizatorów Wydarzeń swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem. Administrator nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem Wydarzenia a Organizatorem Wydarzenia, ani nie jest stroną takich umów, a jedynie umożliwia Organizatorowi Wydarzenia umieszczanie informacji o organizowanych przez Organizatora Wydarzeniach oraz zarządzanie procesem rejestracji Uczestników Wydarzeń i rozliczeń finansowych z Uczestnikiem Wydarzeń za pośrednictwem funkcji oferowanych w Serwisie.

V. Organizatorzy Wydarzeń. Zawarcie Umowy z Usługodawcą

 1. Użytkownik Serwisu, który chce skorzystać z możliwości zarządzania procesem rejestracji Uczestników Wydarzenia i rozliczeń finansowych z Uczestnikiem Wydarzenia może zgłosić Usługodawcy chęć zawarcia Umowy.
 2. Oświadczenie o woli zawarcia Umowy może zostać złożone jedynie przez Użytkownika, który dokonał rejestracji jako Organizator Wydarzenia, klikając przycisk „Załóż Konto” na stronie głównej Serwisu. Dla dokonania rejestracji niezbędne jest dokonanie wyboru, czy Konto zakładane przez Organizatora Wydarzenia jest Kontem, które będzie wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez Użytkownika, czy też Konto jest zakładane bez związku z taką działalnością. Ponadto, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub firmy Użytkownika, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, hasła.
 3. Rejestrację uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika, która następuje w drodze kliknięcia w link aktywacyjny, otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail, podany przy rejestracji.
 4. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności,

b) dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,

c) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych komunikatach w Serwisie, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w Serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z Serwisu.

 1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i partnerów Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.
 2. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Użytkownik, po spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt. 2 powyżej winien zalogować się w Serwisie, oraz po kliknięciu w zakładkę „Nowe wydarzenie” uzupełnić wszystkie dane wymagane dla dodania Wydarzenia w Serwisie, w tym w szczególności określić nazwę Wydarzenia, opis wydarzenia, określić unikalny adres Strony Wydarzenia, określić datę rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia, podać adres e-mail oraz telefon Organizatora Wydarzenia, a także zasady płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu, jeżeli Wydarzenie jest Wydarzeniem Odpłatnym., w tym w szczególności termin płatności. W wypadku gdy Wydarzenie jest Wydarzeniem Odpłatnym lub Wydarzeniem Nieodpłatnym PLUS, Organizator Wydarzenia zobowiązany jest również do podania danych, niezbędnych dla wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę.
 3. Po dodaniu Wydarzenia w Serwisie Organizator Wydarzenia winien zdefiniować co najmniej jedną grupę Uczestników Wydarzenia. Organizator Wydarzenia ma możliwość zdefiniowania wielu grup Uczestników Wydarzenia, różnicując warunki uczestnictwa w Wydarzeniu oraz uruchomić funkcję rejestracji grupowej dla każdej z grup osobno. Organizator Wydarzenia określa nazwę grupy Uczestników Wydarzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji. Na etapie definiowania grup Uczestników Wydarzenia, Organizator Wydarzenia winien również określić cenę za uczestnictwo oraz termin płatności, jeżeli Wydarzenie jest Wydarzeniem Odpłatnym, oraz ewentualny limit miejsc wraz z informacją, czy limit miejsc będzie widoczny dla Użytkowników, czy też nie, a także dodać stosowny opis Wydarzenia.
 4. Po zdefiniowaniu grup Uczestników Wydarzenia, Organizator Wydarzenia powinien zdefiniować formularz rejestracji na Wydarzenie dla Uczestników Wydarzenia. Domyślnie Uczestnik Wydarzenia w formularzu rejestracji powinien podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Organizator Wydarzenia ma możliwość rozbudowania formularza poprzez dodanie dowolnej liczby pól i dostosowania go do własnych potrzeb. Sposób rozbudowania formularza rejestracji nie może naruszać warunków korzystania z Serwisu, określonych w Regulaminie.
 5. Organizator Wydarzenia po zalogowaniu się w Serwisie ma dostęp do listy Uczestników Wydarzenia, którzy zarejestrowali swój udział na danym Wydarzeniu, oraz może dokonać eksportu przedmiotowej listy do plików w formacie CSV. Organizator Wydarzenia ma możliwość zmiany danych Uczestników Wydarzenia, zmiany grupy danego Uczestnika Wydarzenia, usunięcia danych Uczestnika Wydarzenia oraz dokonywania akceptacji Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na dane Wydarzenie, chyba że akceptacja dokonywana jest automatycznie z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Organizator Wydarzenia może również oznaczać, którzy z Użytkowników dokonali wpłaty ceny za uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz Organizatora Wydarzenia, chyba że oznaczenie wpłaty następuje automatycznie (w przypadku płatności on-line).
 6. Organizator Wydarzenia ma prawo anulować rejestrację Uczestnika Wydarzenia w wypadkach określanych przez Organizatora Wydarzenia, w szczególności w wypadku nieopłacenia należności z tytułu uczestnictwa Uczestnika Wydarzenia w Wydarzeniu lub w wypadku rezygnacji Uczestnika Wydarzenia z uczestnictwa w Wydarzeniu, w wypadku gdy taka możliwość została przewidziana przez Organizatora Wydarzenia
 7. Organizator Wydarzenia Nieodpłatnego PLUS oraz Wydarzenia Płatnego ma możliwość wysyłania za pośrednictwem Serwisu wiadomości e-mail (mailingów) do Uczestników Wydarzenia dotyczących kwestii organizacyjnych i technicznych, związanych z Wydarzeniem.
 8. Przesłanie informacji e-mail możliwe jest tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, tylko do osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymanie takiej informacji od Organizatora Wydarzeń, w szczególności w wypadku, gdy informacja o wydarzeniu spełnia przesłanki uznania jej za informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wysyłanie zaproszeń i mailingów do Użytkowników lub osób trzecich.
 9. Rodzaj Wydarzenia, opis Wydarzenia, oraz inne elementy związane z prezentacją Wydarzenia w Serwisie muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i prawa do wizerunku osób trzecich.
 10. Organizator Wydarzenia nie jest uprawniony do żądania od Uczestników Wydarzeń podania danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Usługodawca ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za fakt zbierania przedmiotowych danych przez Organizatora Wydarzenia.
 11. W Serwisie zabrania się prowadzenia reklamy produktów, których reklama jest zakazana lub podlega ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz reklamy produktów, którymi obrót jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności w Serwisie zabrania się reklamy alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, środków odurzających itd.
 12. Za opublikowanie informacji o Wydarzeniu nie są pobierane opłaty od Organizatora Wydarzenia. Opłacie podlega fakt skorzystania przez Użytkownika z możliwości rejestracji na dane Wydarzenie Odpłatne lub Wydarzenie Nieodpłatne PLUS i uzyskania przez Użytkownika oraz Uczestników Zgłoszonych przez niego statusu Uczestnika Wydarzenia Odpłatnego bądź Uczestnika Wydarzenia Nieodpłatnego PLUS. Fakt uzyskania przez Użytkownika statusu Uczestnika Wydarzenia Nieodpłatnego nie wiąże się z naliczeniem opłaty należnej od Organizatora.
 13. Wysokość opłat określona jest w Cenniku.
 14. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Organizatorów Wydarzeń, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat w Serwisie o planowanej zmianie Cennika nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną zmianą, chyba że zmiana dotyczy jedynie wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Użytkowników.
 15. W wypadku zmiany Cennika, Organizator Wydarzenia ma prawo wypowiedzieć Umowę z trzydniowym terminem wypowiedzenia, przypadającym najpóźniej na dzień poprzedzający dzień zmiany Cennika, chyba że zmiana dotyczy wprowadzenia jedynie promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Organizatorów Wydarzeń. Wypowiedzenie może zostać dokonane pisemnie, lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Usługodawcy  info@smartevent.pl.
 16. Płatność na rzecz Usługodawcy za świadczone na rzecz Organizatora Wydarzeń usługi następuje w cyklach tygodniowych. Jeżeli na rzecz Usługodawcy powstały należności w związku ze świadczeniem usług na rzecz Organizatora Wydarzeń, w każdy poniedziałek, będący dniem roboczym, Usługodawca przesyła Organizatorowi Wydarzeń fakturę VAT, określającą wysokość należności na rzecz Usługodawcy. Jeżeli dany podziałek jest dniem wolnym od pracy, Usługodawca może według swojego wyboru, albo wystawić fakturę VAT w poniedziałek, albo w kolejny dzień roboczy. Faktura VAT winna być opłacona przez Organizatora Wydarzeń w terminie 3 dni, pod rygorem zablokowania Konta Organizatora Wydarzeń oraz Strony Wydarzenia do czasu uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.
 17. Organizator Wydarzenia wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Usługodawcę bez podpisu Organizatora Wydarzenia.
 18. Organizator Wydarzenia, będący przedsiębiorcą, wyraża zgodę na przesyłanie na adres podany podczas rejestracji faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 19. Organizator Wydarzeń ma prawo żądać usunięcia jego Konta z serwisu w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania Administratorowi na adres info@smartevent.pl. Usunięcie Konta Organizatora Wydarzeń jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

VI. Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w trakcie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą służyły tylko i wyłącznie do zawarcia, modyfikacji bądź rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartą umową, chyba że Użytkownik wyraził również fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz dla celów statystycznych.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora danych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przedmiotowe informacje mogą być również wykorzystane przez Administratora danych dla celów statystycznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji, uaktualnienia oraz usunięcia.
 4. Administrator danych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadkach prawem przewidzianych, w szczególności Administrator danych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) może odmówić usunięcia danych w celu ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
 5. W wypadku zmiany danych Organizatora Wydarzeń, podanych podczas rejestracji lub dodawania informacji o Wydarzeniu do Serwisu, Organizator Wydarzeń zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania aktualizacji przedmiotowych danych w Serwisie.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024).
 9. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Polityki Prywatności, znajdującym się pod adresemhttps://smartevent.pl/polityka_prywatnosci.

VII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Użytkownik, w szczególności Organizator Wydarzeń, zapewnia, że zamieszczane w Serwisie treści oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Usługodawcę oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik, w szczególności Organizator Wydarzeń, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia Licencji, polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet oraz rozpowszechnianie utworu w technologii GSM i UMTS.

 1. Zakres Licencji wskazany w ust. 3 powyżej obejmuje prawo Usługodawcy do korzystania z treści w ramach Serwisu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę oraz po usunięciu z Serwisu treści lub konta Użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo do korzystania z treści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.
 4. Usługodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.
 5. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Usługodawcy oraz korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy za wszelkie szkody jakie Usługodawca poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Usługodawcę z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

VIII. Zablokowanie i usunięcie Konta

 1. Administrator ma prawo zablokować bądź usunąć Konto oraz Stronę Wydarzenia stworzoną przez Organizatora Wydarzeń, który nie przestrzega Regulaminu, przepisów prawa, prowadzi działalność naruszającą dobre imię i renomę Serwisu lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.
 2. Administrator ma prawo zablokować Konto oraz Stronę Wydarzenia Odpłatnego lub Stronę Wydarzenia Nieodpłatnego PLUS, w wypadku, gdy Organizator Wydarzenia opóźnia się z płatnością za usługi świadczone przez Usługodawcę. Powyższe postanowienie nie uchybia prawom Organizatorów, będących konsumentami, wynikających z właściwych przepisów prawa. W przypadku zablokowania Konta, Organizator Wydarzeń posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Usługodawcy i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta transakcje z Uczestnikami Wydarzeń, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usunięcie konta Organizatora Wydarzeń jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania przez Organizatora Wydarzeń wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.
 4. Organizator Wydarzeń, którego Konto zostało usunięte przez Administratora ma prawo założyć kolejne Konto jedynie po uzyskaniu zgody Administratora, wyrażonej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie lub bezprawnych zachowaniach Użytkownika w Serwisie, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Serwisie, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Serwisu nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu; lub

b) wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawności treści opublikowanych w Serwisie, pod rygorem usunięcia treści z Serwisu: lub

c) odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Administrator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Użytkownika do określonych działań wobec odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 2. Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą emailową lub poprzez kontakt za pośrednictwem Serwisu o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 3. Konto zablokowane przez Administratora może zostać ponownie aktywowane na pisemny wniosek Użytkownika zgłoszony drogą emailową. Z tytułu aktywacji Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości 100 zł brutto (sto złotych).

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Administratorowi zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail:info@smartevent.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;

b) dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;

c) dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;

d) w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 2. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.
 3. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Organizatora Wydarzeń w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Ingerencja nie może jednak naruszać prywatności Organizatora Wydarzeń.

X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu, rozsyłanie przez Organizatora Wydarzeń niezamówionej korespondencji kwalifikowanej jako spam.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności on-line w związku z funkcjonowaniem Serwisu obsługiwane są przez podmiot trzeci, niezależny od Administratora – operatora płatności on-line, na zasadach określonych przez operatora płatności on-line w regulaminie świadczenia usług. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i realizację płatności dokonanych z użyciem systemu płatności on-line. Odpowiedzialność taką ponosi operator płatności on-line, na zasadach określonych w regulaminie stosowanym przez ten podmiot.
 3. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu świadczonych usług, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia. O zakresie modyfikacji zakresu świadczonych usług, Usługodawca poinformuje Użytkowników nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą.
 4. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe nie z winy Usługodawcy, w tym za usunięcie danych zapisanych na Kontach Użytkowników oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzaniem zmian w funkcjach Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.

XI. Przepisy końcowe

 1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności wyjaśnienia przyczyn.
 3. Jeżeli Usługodawca dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Powiadomienie następuje w drodze elektronicznej, oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany do rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta lub złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres info@smartevent.pl. Organizator Wydarzeń, który nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu winien wypowiedzieć zawartą z Usługodawcą Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@smartevent.pl. Wypowiedzenie jest skuteczne w przypadku doręczenia go Usługodawcy w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od daty powiadomienia, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Umowy o świadczenie usług w Serwisie zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikające w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

7 + 5 =

Kontakt

Czy chcesz zadać nam pytanie?
Zapraszamy do przesłania formularza.

Email: info@smartevent.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 9:00 - 17:00